CTO

Torendo otchi

Torendo otchi

Kigyō ga komyunikēshon no kakkotaru kiso o kizuku ni wa, kojin ga hitsuyōna jōhō e yōi ni akusesu de kiru koto, chīmu no renkei o okonai yasuku suru kotodesu. Samazamana chīmu ga, samazamana debai su o tsukatte fukusū no basho de sagyō shite ori, sono wākusutairu mo takiniwataru tame, kono puro se su ni oite, tekunoroji wa jūyōna yakuwari o hatashimasu. Samazamana kuraianto de akusesu dekiru, 1-tsu no kankyō no terefonī, IM, kaigi soryūshi ~yon ni yori, kigyō wa, samazamana wākusutairu to komyunikēshon no nīzu ni atta tsū ru o teikyō dekimasu. Kigyō ga tōgō komyunikēshon soryūshon ni ikō suru ni atari, sono gendōryoku to naru 5-tsu no jūyōna torendo ga arimasu. Sono torendo to, nīzu o mitasu tame no tekunoroji soryūsho n o go kakunin kudasai. Kono muryō no taiwakata eBook o daunrōdo shi, tekunoroji o jissai ni taiken shite kudasai.

今すぐ登録!

By clicking/downloading the asset, you agree to allow the sponsor to have your contact information and for the sponsor to contact you.